Biely Kostol
header mapa

Starosta obce: Ing. arch. Pavol Kováč

Vízia a stručné informácie o obci:

Obec sa stará o rovnovážne zabezpečenie verejných služieb, ktoré sú nevyhnutné pre plnohodnotný život jej obyvateľov. V dôsledku uplynulého demografického vývoja v obci vzniklo viacero zariadení poskytujúcich sociálne služby, ako stredisko osobnej hygieny, dom opatrovateľskej služby a denný stacionár. V období posledných 10 rokov obec zaznamenala výrazný nárast počtu obyvateľov, hlavne v dôsledku migračných tendencií, vniklo niekoľko nových ulíc s IBV a nové oddychové zóny. Obec rozšírila možnosti športového vyžitia, počas posledných 10 rokov vzniklo niekoľko športových ihrísk a viacúčelové ihriská. Pokrýva potreby všetkých vekových skupín. V súvislosti s rozvojom cestovného ruchu obec prezentuje svoje kultúrne tradície a zvyklosti v duchu rozvoja kultúrneho povedomia nielen vo svojom regióne, ale aj za hranicami Slovenskej republiky.

 

Silné stránky:

  • Susediaci kataster obce s katastrom mesta Trnava,
  • Existencia priemyselnej zóny.
  • Napojenosť na pitnú vodu i kanalizáciu.
  • Existencia chránených území -  Trnavské rybníky.
  • Biokoridor pozdĺž potoka PARNÁ.
  • Existencia časti kaštieľa v majetku obce.
  • Obec katastrom nadväzuje na rekreačnú oblasť Kamenného mlyna Trnava.
  • Archeologické náleziská v katastri.

 

Webstránka obce:

http://www.bielykostol.sk/